Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

LOAD4U treedt uitsluitend op als expediteur. Op al onze werkzaamheden zijn onze eigen Algemene Voorwaarden van toepassing. Daarnaast zijn op al onze werkzaamheden als expediteur van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, met uitzondering van de arbitrageclausule. Naast onze eigen Algemene Voorwaarden zijn op onze werkzaamheden als physical distributor inclusief warehousing van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden, met uitzondering van de arbitrageclausule. Desgewenst stuurt LOAD4U u deze voorwaarden kosteloos toe. Eventuele algemene voorwaarden of afwijkende bedingen uwerzijds worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk door de bevoegde bestuurder van LOAD4U aan u bevestigd. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing. De Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te bekijken.

Klik hier om de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX, 2018) te bekijken.

Fenex logo

Klik hier om de Logistieke Service Voorwaarden (FENEX, 2014) te bekijken.

Terms and Conditions

LOAD4U acts solely as a freight forwarder. All our activities are subject to our own Terms & Conditions. Furthermore, all our activities as a freight forwarder are also subject to the Dutch forwarding conditions, with the exception of the dispute clause. Our activities as a physical distributor, including all warehousing services, are subject to both our own Terms & Conditions and the Logistics service conditions, also with the exception of the dispute clause. A copy of these conditions is sent to your by LOAD4U free of charge per your request. Any modifications to or deviations from these Terms & Conditions on your part are hereby explicitly rejected, unless explicitly approved in writing by the duly authorized director at LOAD4U. All our activities are exclusively subject to Dutch law. Should any dispute arise, then the Court of Limburg, location Roermond, is deemed the sole competent court.

Click here to view our General Terms and Conditions.

Click here to view the Dutch Forwarding Conditions (FENEX, 2018).

Fenex logo

Click here to view the Logistics service conditions (FENEX, 2014).

Allgemeine Geschäftsbedienungen

LOAD4U tritt ausschließlich als Spediteur auf. Für unsere sämtlichen Arbeiten gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ferner unterliegen unsere sämtlichen Arbeiten als Spediteur den niederländischen Speditionsbedingungen, ausgenommen die Schiedsgerichtsklausel. Neben unseren eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für unsere Arbeiten als Physical Distributor, einschließlich Warehousing, die Bedingungen für Logistikdienstleistungen, ausgenommen die Schiedsgerichtsklausel. Wenn gewünscht, sendet LOAD4U Ihnen diese Bedingungen kostenlos zu. Eventuelle allgemeine oder abweichende Bedingungen Ihrerseits werden hiermit ausdrücklich abgelehnt, sofern sie Ihnen nicht durch den zuständigen Vorstand von LOAD4U schriftlich bestätigt wurden. Es gilt ausschließlich niederländisches Recht. Zur Kenntnisnahme von eventuellen Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich das Gericht Limburg, Ort Roermond, Niederlande, zuständig.

Klicken Sie hier um sich die Allgemeine Geschäftsbedingungen anzusehen.

Klicken Sie hier um sich die niederländischen Speditionsbedingungen (FENEX, 2018) anzusehen.

Fenex logo

Klicken Sie hier um sich die Bedingungen für Logistikdienstleistungen (FENEX, 2014) anzusehen.